jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was een interessant jaar voor onze Stichting. Gelet op onze drieledige doelstelling kan van een aanzienlijke vooruitgang worden gesproken. Het gaat om:

  • Vergroten van de bekendheid met de drie geboortepapieren van ons land, t.w.  de Unie van Utrecht, de Apologie van Willem van Oranje, en het Plakkaat van Verlatinge;
  • Vergroten van deze bekendheid in het onderwijs;
  • Onderzoek naar de invloed van het Plakkaat op de Declaration of Independence.

Daarnaast wordt in de Onafhankelijkheidsrede door sprekers aandacht besteed aan de onafhankelijkheid van staten in Europees verband dan wel tegen de achtergrond van de mondialisering.

De activiteiten van ons bestuur waren gericht op de verwezenlijking van deze doeleinden door het organiseren van twee bijeenkomsten met sprekers van naam en het werven van fondsen om deze activiteiten te bekostigen. Ons bestuur kwam dit jaar achtmaal bijeen. Het kon zich verheugen in een uitbreiding met drie leden, t.w. mevrouw Maud Knook uit de kring van het onderwijs; de heer Herman Nieuwenhuis, deskundige public affairs en de heer Geerten Waling, historicus en journalist. In de loop van het jaar ging het voorzitterschap van de heer Hugo Roos over naar de heer Luigi van Leeuwen. Door het bestuur dan wel door een of meer van zijn leden werd gepleit voor opname van het Plakkaat in de nieuwe Canon van de Nederlandse geschiedenis. Ook werd actie ondernomen in de richting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met het doel voor alle Nederlanders een permanente openbare toegang tot het Plakkaat van Verlatinge te verkrijgen. De professionalisering van onze website: www.nederlandseonafhankelijkheid.nl kreeg inmiddels haar beslag. Met grote erkentelijkheid wordt vermeld dat drie fondsen onze activiteiten hebben ondersteund.  Wij vermelden met trots een Commissie van Aanbeveling te hebben, bestaande uit  mevrouw Karla Peys, de heer Herman Pleij en de heer Erik Scherder. Tenslotte dient opgemerkt ons goede contact met de Vereniging van geschiedenisleraren en de Historische Faculteit van de EUR. Ons aantal vrienden was per 31 december 2019: 258.

De bijeenkomst van 26 juli 2019, die plaatsvond in het gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, was een afspiegeling van onze doelstellingen. De eerste spreker, de heer Willem Post, Amerika-deskundige, sprak over de invloed van onze jonge Republiek op de jonge Amerikaanse Federatie. Hij noemde het Plakkaat ‘een universeel stuk, dat uitstijgt boven de nationale geschiedenis van Nederland’. Daarna reikte de heer Anton van Hooff, ons medebestuurslid, de Hertaling van het Plakkaat uit aan een delegatie van docenten en scholieren uit het middelbaar onderwijs. Een van de scholieren sprak hierna een sprankelend dankwoord uit. Onze tweede Onafhankelijkheidsrede werd uitgesproken door de heer Jan Terlouw, een oud-politicus, wetenschapper en schrijver. Hij besloot zijn rede met de volgende overweging: ‘Onafhankelijk kun je zijn op een verder onbewoond eiland, niet in een wereld die dag na dag grootschaliger en onderling samenhangender wordt. Een plakkaat anno 2019 houdt m.i. in dat we bewaken waar aantasting van onze onafhankelijkheid onrechtvaardigheid betekent en dat we daartegen verzetten’. Mevrouw Mylou Mazali verzorgde de muzikale afronding van deze middag, waarbij 104 personen aanwezig waren.

De tweede bijeenkomst van onze Stichting vond plaats op 13 december 2019 in het gebouw van het Nationaal Archief. 13 december is de dag, waarop Willem van Oranje in 1580 zijn Apologie publiceerde. Er waren twee sprekers met een muzikaal intermezzo van mevrouw Mylou Mazali. Mevrouw Marianne Eekhout is conservator van het Dordts Museum. Haar lezing was getiteld: ‘Dordrecht, het centrum van de Hollandse Politiek. Willem van Oranje op weg naar de Apologie’. De heer Geerten Waling, ons medebestuurslid en tevens columnist van EW en onderzoeker aan de Universiteit Leiden, sprak over ‘Een opstandig volkje: het Nederlandse zelfbeeld sinds de Apologie’. Bij deze bijeenkomst waren 39 personen aanwezig.
Vermelding verdient nog dat op deze dag de brief van het kabinet verscheen, waarin aangekondigd werd, dat de Geboortepapieren van Nederland permanent worden tentoongesteld in het Nationaal Archief, in een vaste opstelling. Er worden per jaar 90.000 scholieren rondgeleid om zo met het Plakkaat te kunnen kennismaken.

Dr. Luigi van Leeuwen, voorzitter

Berichten op onze website bij dit jaarverslag: